Aktuality spoločnosti SCHILLER spol. s r. o.

Vlastná fotovoltaická elektráreň

Hyundai-Wia F500

Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. zakúpila v priebehu mesiaca september 2020 nové 4-osé frézovacie centrum Hyundai-Wia F500, čím doplnila súčasnú 3-osú verziu tohto frézovacieho centra ktorú mala doteraz vo svojom strojom parku. Kúpou tohto ďalšieho 4-osého frézovacieho centra navyšujeme technologické aj kvantivatívne možnosti našej výroby.

Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania

Naša firma sa od šk. roka 2020/2021 zapojila do systému duálneho vzdelávania v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Lučenci. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zamestnávateľa. Podľa schváleného učebného plánu žiak absolvuje teoretickú časť vzdelávania v škole a praktickú časť vzdelávania priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Exkurzia zo Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

Dnes sme mali tú česť, že našu firmu navštívili 16-ti poslucháči z Katedry výrobnej techniky Ústavu konštrukčného a procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach s doc. Ing. Jozef Svetlíkom, PhD. zástupcu vedúceho katedry PROF. ING. PETERA DEMEČA, CSC..

Pracovníkmi firmy im bola prezentovaná činnosť malej strojárskej firmy
1.Ing. Martin Schiller im odprezentoval históriu, súčasnosť a plány firmy do budúcna, vrátane novej investície peťosého obrábacieho AXA VHC -_XTS 50+D.
2. Ing. Marek Korim oboznámil budúcich strojných inžinierov s realizáciou činností od hľadania zákazníkov cez dopytové konanie, prijatie objednávky, predvýrobnú etapu, MTZ, výrobnú etapu až po vyskladnenie výrobkov. To všetko v našom informačnom systéme CONTROL 3000.
3. PaedDr. Marek Krupa vysvetlil všetky procesy spojené s kontrolou kvality a noriem ISO 9000. Študentov oboznámil s našími pracoviskami technickej kontroly a ich vybavením
4. na záver poslucháči TUKE boli oboznámený s výrobou prevádzkou a technologickým vybavením.
Podľa reakcií študentov a pedagogického sprievodu bola pre nich návšteva v našej firme zaujímavá čo nás veľmi teší.

 

Reakcia doc. Ing. Jozefa Svetlíka, PhD.:

“Návšteva u Váš bola pre nás výnimočná. Aj študenti si pochvaľovali, ako firmu s najväčsím nasadením a nadšením ukázat nám toho čo najviac.
Vážime si to a ešte raz ďakujeme.
S úctou”

Výmena na poste správcu technickej prípravy výroby.

Dňom 28.02.2017 preberá Marek Schvantner pracovnú pozíciu správcu technickej prípravy výroby (TPV), hospodárenia s náradím (OHN) po pani Kataríne Ráczovej, ktorá naše rady opustila za pracovnú pozíciu bližšie k jej bydlisku. Plánovanie výroby a správu zákaziek prevzala sl. Dominika Piecková. Touto cestou chcem v mene všetkých pracovníkov firmy ešte raz poďakovať pani Kataríne Ráczovej za […]

Rozšírenie výrobných kapacít o nové CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus

Dňa 24. 02 . 2017 sme inštalovali nové výkonné a presné vertikálne CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus . Je to ďalší v poradí už ôsmy CNC obrábací stroj firmy HYUNDAI-WIA v našom strojovom parku. Ich kvalita, výkonnosť a spoľahlivosť nás neustále presviedčajú o vysokom štandarde tejto značky preto naša voľba bola jasná. Taktiež odbornosť dodávateľskej […]

Poďakovanie

Dňa 17.02.2016 uplynul rok od môjho vážneho úrazu, ktorý ma vyradil na niekoľko mesiacov z pracovnej činnosti.
Touto cestou chcem poďakovať :
– Kolegom a všetkým spolupracovníkom, že zvládli všetky úlohy a firma ukázala sa u svojich partnerov ako fungujúci celok aj v prípade takejto udalosti.
– Obchodným partnerom, že zachovali našej firme svoju priazeň a dôveru aj naďalej.
– Osobité poďakovanie patrí rodinným príslušníkom, ktorí zodpovedne pristúpili k danej situácii, zastúpili ma a pomohli mi vrátiť sa späť.
– Veľké poďakovanie patrí lekárom a ľuďom, ktorí boli na mojej ceste k návratu.
Martin Schiller

Čítať ďalej

Nulový bod

V druhej polovici minulého roku sme zrealizovali výrobu upínacieho systému pre rýchle a presné opakované upínanie prípravkov na frézovacom centre HS 630 v spolupráci s firmou HOFFMANN-Group. Upínacie prvky výrobcu ZERO CLAMP sme osadili do nami vyrobených základných dosiek.

Čítať ďalej

Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. zakupuje vertikálne centrum EMAG VL7

Pre opracovanie sériovú výrobu ložiskových krúžkov pre konkrétny rozmer Ø240 mm ktoré vyrábame už desať rokov sme sa rozhodli pred tromi rokmi pre investíciu do sústružníckeho vertikálneho centra VL-7. Našimi cieľmi bolo zvýšenie produktivity, zníženie zmätkovitosti (sledovaný parameter PPM), zníženie fyzickej námahy obsluhy a v neposlednom rade duševnej hygieny práce pre obsluhu.

Čítať ďalej